Reglaments

 • Article 1º y 2º

  Article 1º.- L’Associació d’Antics Jugadors de Bàsquet del Futbol Club Barcelona es regirà pels seus Estatuts i en tot el què no està previst en ells, pel que s’estableix en aquest Reglament, així com també, en la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, en la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i d’altres disposicions complementàries.

  Article 2º.- L’Associació perseguirà les finalitats previstes en l’Article 2º dels seus Estatuts, i totes les activitats que desenvolupi la mateixa, així com la dels seus òrgans directius i els seus membres, aniran guiats al servei de les esmentades finalitats. L’Associació podrà portar a terme les activitats que permeti la legislació vigent i en especial les següents: Organitzar, col·laborar i participar en actes, seminaris i conferències de caràcter social, cultural i esportius. Organitzar, col·laborar i participar en partits de bàsquet. Organitzar, col·laborar i participar en sopars de germanor segons cregui d’interès la Junta Directiva. Crear òrgans de consulta o de treball, formats per socis de l’Associació i que pel seu status sial, econòmic o professional en la societat, puguin recolzar la posta en pràctica d’unes idees a far de l’Associació.

  Article 7º y 8º

  Article 7º.- El nomenament de Membre d’Honor es farà per acord de la Junta Directiva, prèvia la instrucció expedient, a petició de qualsevol membre de la Junta Directiva o a proposta del President de l’Associació. L’acord serà adoptat am el quòrum dels dos terços del nombre de membres que composen la Junta Directiva i serà comunicat a l’interessat mitjançant transcripció literal del mateix, així com la credencial o diploma que acrediti la seva condició de Membre d’Honor de l’Associació, la forma i el text del qual ho aprovarà la pròpia Junta Directiva.

  Article 8º.- Els drets dels socis es contrauen des de la data en què la Junta Directiva acorda la seva admissió i s’extingeixen a partir del moment en què reglamentàriament es perd la qualitat de soci. Tot els drets dels socis són personals e intransferibles i han d’executar-se per ells mateixos.

  Article 12º y 13º

  Article 12º.- Els components de l’equip de bàsquet hauran de ser socis “exjugadors” i en casos especials es podran alinear a d’altres jugadors però l’entrenador haurà de fer-ho constar en l’informe que presentarà a la Comissió Esportiva, indicant ben clarament al costat del nom de cada un d’ells NO EXJUGADOR i en l’apartat d’observacions, els motius que han determinat la seva inclusió en l’equip.

  Article 13º.- Tot soci de l’Associació tindrà ple dret per anar als entrenaments i fer servir els serveis que l’Associació posi a la seva disposició.

  Article 18º y 19º

  Article 18º.- En cas que un soci incorri en les circumstàncies esmentades en l’article anterior, el President podrà ordenar al Secretari que inici l’expedient a fi que es practiqui l’oportuna informació i segons aquesta, el President podrà manar arxivar les actuacions, incoar expedient de separació definitiva, temporal o amonestació. El Secretari, prèvia comprovació dels fets passarà a l’interessat un escrit en el que se li posaran de manifest els càrrecs que se li imputen, als que podrà contestar al·legant el que cregui convenient en el termini de quinze dies, transcorreguts els quals es passarà l’assumpte a la primera sessió de la Junta Directiva i acordarà el que sigui adient amb el quòrum dels dos terços dels seus components.

  Article 19º.- L’acord de sanció serà notificat a l’interessat comunicant-li que contra aquell no podrà presentar recurs de cap tipus. Es podrà acordar que l’inculpat sigui suspès en els seus drets com a soci i, si formés part de la Junta Directiva, haurà de decretar la suspensió en l’exercici del càrrec.

  Article 24º y 25º

  Article 24º.- La Junta Directiva serà convocada pel Secretari per ordre del President o quan ho sol·liciti la meitat més u de la totalitat dels membres que la composen. L’assistència a les sessions de la Junta es indelegable. Els acords de Junta es prendran per majoria i en cas d’empat, decidirà el vot del President. En cas que ho demanés un terç dels membres de la Junta assistents, si es produís una votació i desitgessin que fos secreta, s’atendrà la seva sol·licitud.

  Article 25º.- El President de l’Associació serà designat per l’Assemblea General entre els socis “exjugdors”, i el President de l’Associació assumeix la representació legal de la mateixa i executarà els acords adoptats per la Junta Directiva i l’Assemblea General. Per tant, podrà atorgar poders als membres de la Junta Directiva quan ho estimi oportú i a Procuradors de Tribunals, quan s’escaigui. El President és el màxim responsable de l’Associació, els assumptes de la qual haurà d’inspeccionar i dirigir. Presidirà les Assemblees Generals així com les Juntes Directives. El seu vot serà decisiu en cas d’empat. El President tindrà que ser obligatòriament un soci “exjugador” i tindrà la facultat de substituir a qualsevol dels membres de la seva Junta Directiva, si de forma reiterativa no assisteix a les Juntes convocades, prèvia sol·licitud d’explicacions per part del membre a substituir i informant a la Junta Directiva de la seva decisió i de la persona que ha elegit per cobrir el càrrec que quedarà vacant.

  3º y 4º

  Article 3º.- L’emblema de l’Associació és el què està imprès en la documentació oficial (Estatuts) i que és utilitzat en els impresos administratius de l’Associació. Per qualsevulla utilització que vulgui fer algun soci s’haurà de sol·licitar per escrit i tramès al Secretari de l’Associació a fi de què li sigui autoritzat per la Junt Directiva igualment per escrit.

  Article 4º.- Qui desitgi pertànyer a l’Associació, ho sol·licitarà omplint el formulari que li serà lliurat a Secretari, començant així l’expedient d’ingrés. Es farà constar molt clarament en la sol·licitud, tots els requisits exposats i el fet d’omplir i de signar la sol·licitud vol dir que s’accepta i es compromet a complir les obligacions que l’imposa la legislació vigent sobre associacions, els Estatuts i els acords vàlids adoptats pels seus òrgans de govern.

  Article 9º y 10º

  Article 9º.- De conformitat amb el què està establert en la legislació vigent i en els Estatuts, els membres de l’Associació tindran els drets continguts en l’Article 5º dels Estatuts. Els socis que no puguin anar a les sessions de l’Assemblea General podran delegar la seva assistència i el seu vot a un altre soci. Perquè la delegació sigui vàlida, haurà de ser comunicada per escrit a la Secretaria de l’Associació com a mínim amb dos dies d’antelació a la celebració de la sessió. El document de delegació inclourà el nom i cognoms i fotocòpia del DNI del soci a qui delega i solament tindrà validesa per assistir a una única sessió, fora que aquesta sigui ajornada o suspesa per continuar-la en altres sessions, en tal cas serà vàlida també per aquestes.

  Article 10º.- Tots els socis tindran les mateixes obligacions amb l’Associació sense que influeixi en això la seva antiguitat, exceptuant a qui ocupi càrrec en els òrgans de govern que tindran a més els deures inherents als seus càrrecs respectius. Els membres honoraris, per la seva condició honorífica podran estar exclosos de determinats drets i obligacions referents als Estatuts segons sigui establert per acord a la Junta Directiva.

  Article 14º y 15º

  Article 14º.- Els premis als jugadors per la seva participació amb l’equip de bàsquet en els partits oficials que es fan durant la temporada, són els següents:

  Escut d’or i brillant: quan s’arribi als 200 partits
  Escut d’or: quan s’arribi als 150 partits
  Medalla d’argent: quan s’arribi als 100 partits
  Medalla de bronze: quan s’arribi als 50 partits

  Article 15º.- Malgrat que sigui soci de l’Associació, tant si és a títol individual com a grup, no podrà fer-se ús del nom de l’Associació ni utilitzar material de la mateixa en partits de bàsquet o actes que no estiguin organitzats o autoritzats expressament per l’Associació, mitjançant la Junta Directiva. Si es presentés un cas especial, s’hauria de comunicar a Secretaria de l’Associació perquè aquesta, a la vegada sol·licités autorització a qui correspongués de la Junta Directiva. Sols si fos autoritzat d’aquesta manera podrà fer-se ús del nom o material de l’Associació.

  Article 20º y 21º

  Article 20º.- La separació de l’Associació d’un soci, ja sigui amb caràcter voluntari o com a conseqüència de sanció, s’haurà d’anotar en l’expedient personal, en el llibre de registre de socis i comunicar-ho per escrit a l’interessat.

  Article 21º.- L’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, serà convocada pel Secretari per ordre del President, prèvia decisió de la Junta Directiva, en la forma que disposa l’Article 1 1º dels Estatuts. La reunió de l’Assemblea General, a sol·licitud de la tercera part com a mínim dels associats, tindrà lloc quan aquests ho demanin al President per escrit conjunt, certificat i amb avís de rebuda. Perquè l’Assemblea General pugui prendre acords sobre el pressupost anual i d’estat de comptes, s’haurà d’especificar clarament en la convocatòria que estaran a disposició dels associats els documents corresponents, si així ho sol·licitessin. En tots els altres casos es farà un breu resum de l’assumpte a tractar si s’ha de modificar algun punt dels Estatuts o d’ampliar-los, s’acompanyarà el text literal modificat. Tal i com s’especifica en els Estatuts, el President tindrà que ser obligatòriament un soci “exjugador”. Els detalls de la presentació de candidatures, així com la celebració d’eleccions, seran decidits en cada cas per la Junta Directiva.

  Article 26º y 27º

  Article 26º Tots els cobraments i pagaments que efectuï l’Associació hauran de ser anotats en el llibre de comptes de l’Associació, adjuntant els corresponents rebuts o comprovants.

  Article 27º.- La modificació dels Estatuts podrà fer-se a iniciativa de la Junta Directiva o per acord d’aquesta quan ho sol·liciti el deu per cent dels socis inscrits. De tota manera, la Junta Directiva redactarà el projecte de modificació i una vegada estigui redactat el projecte de modificació en el termini assenyalat, el President l’inclourà en el ordre del dia de la convocatòria de l’Assemblea que acompanyarà el text de la modificació d’Estatuts perquè els socis puguin dirigir a la Secretaria les esmenes que estimin oportunes, de les que es donarà compte a l’Assemblea general sempre i quan estiguin en poder de la Secretaria amb vuit dies d’anticipació a la celebració de la sessió general. Les esmenes podran ser formulades individual o col·lectivament; es faran per escrit i inclouran l’alternativa d’un altre text.

  Article 5º y 6º

  Article 5º.- Rebut l’escrit a què es refereix l’article anterior, el Secretari comprovarà si conté totes les dades exigides ens els Estatuts, poden obtenir del sol·licitant, per aquesta finalitat, tots els detalls que consideri necessaris i que justifiquin de forma verídica tot el que s’ha fet constar en la sol·licitud. Fetes totes les comprovacions, ho inclourà en l’Ordre del Dia de la reunió de Junta Directiva a fi que, per aquesta, s’adopti l’oportú acord i es farà constar en acta.

  Article 6º.- Adoptat l’acord sobre l’admissió, tant si és favorable com si és refusat, el Secretari ho comunicarà per escrit al sol·licitant. En cas que l’acord sigui favorable, es concedirà a l’interessat un termini perquè pagui la quota corresponent i una vegada abonada li serà lliurat el comprovant d’associat, en exemplar dels Estatuts i d’aquest reglament, inscrivint el seu ingrés en el registre de socis, obrint la fitxa corresponent en la que constarà les dades exigides per la legislació vigent i la data d’ingrés presa de l’acord de Junta. Suposant que l’acord sigui denegat, se li dirà clarament, en la comunicació del Secretari, que contra aquest acord no es procedent cap recurs.

  Article 11º

  Article 11º.- La Junta Directiva de l’Associació tindrà com un dels seus objectius el que l’Associació sigui imatge de cavallerositat en tots els aspectes i que l’actuació dels seus associats sigui modèlica tant en el camp esportiu com en el social, evitant d’aquesta manera malmetre la imatge del FC Barcelona, a els seus colors, a l’escut i a l’Associació. Amb aquesta finalitat i per tallar qualsevol acte irregular o d’excés que perjudiqui el bon nom de l’Associació i per extensió al FC Barcelona, es crearà un Comitè de Disciplina format per tres membres de la Junta Directiva de l’Associació i que seran nomenats pel President. El Comitè de Disciplina nomenarà els delegats que cregui necessaris per les sessions esportiva i social. Aquests delegats informaran puntualment al Comitè de qualsevol incident que es produeixi que vagi en detriment de l’Associació, com poden ser discussions acalorades durant un partit, falta de respecte greu als jugadors contraris, a l’àrbitre o públic, accions violentes durant o al marge del partit, insults ofensius, etc. El Comitè després d’estudiar l’expedient aportat i escolar a l’infractor o infractors, tindrà plens poders de la Junta Directiva per amonestar de forma verbal o per escrit. Si la infracció fos considerada com a greu, el Comitè ho posarà en coneixement de la Junta Directiva, adjuntant el corresponent informe. Una vegada estudiat per la Junta, obrarà tal com especifica l’Article 26º dels Estatuts.

  Article 16º y 17º

  Article 16º.- Els socis podran sol·licitar en qualsevol moment la separació voluntària de l’Associació. La petició s’haurà de fer per escrit dirigit al President i es presentarà o trametrà al Secretari el qual la inclourà, previ coneixement del President, en l’Ordre del Dia de la propera sessió que celebri la Junta Directiva que acordarà sense més tràmits la baixa.

  Article 17º.-La separació de l’Associació dels socis per motiu de sanció, tindrà lloc quan cometin actes que els facin indignes de seguir pertanyent a la mateixa. Es considerarà que existeixen aquests tipus d’actes quan:

  1. Quan de forma deliberada el soci impedeix o posi obstacles al compliments dels fins socials.
  2. Quan intencionadament s’obstaculitzi de qualsevol forma el funcionament dels òrgans de govern o de gestió de l’Associació.
  3. Quan la conducta del soci en el sí de l’Associació pugui considerar-se com a reprovable a criteri de la Junta Directiva.

  Article 22º y 23º

  Article 22º.- En cas que en unes eleccions a President es produís un empat de vots entre els candidats més votat, se celebraria una segona votació mitja hora després de celebrada la primera. Si continués l’empat, després de l’última votació, es reunirien els dos candidats finalistes i es posarien d’acord amb el Secretari de la mesa, sobre el procediment a seguir per resoldre el resultar de l’elecció.

  Article 23º.- La Junta Directiva estarà composta pel nombre de membres que estableixi el propi President, i també el nombre de les comissions i la seva composició serà assenyalada per el propi President.

  Article 28º

  Article 28º A l’Assemblea general que s’acordi la dissolució de l’Associació, es nomenarà una comissió formada per tres o més persones que siguin socis “exjugadors”, les quals nomenaran un President de la comissió perquè dirigeixi les reunions. L’esmentada comissió tindrà les tasques següents: comprovar l’últim saldo de comptes, confeccionar la liquidació final i tenir cura que el fons social existent, una vegada realitzats els béns si n’hi hagués, arribés al destí previst en les finalitats de l’Associació.

  Newsletter

  Informa't de les nostres activitats per mail:

  Copyright © 2016 - Associació d'antics jugadors de bàsquet del F.C. Barcelona

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
  Privacidad