Estatuts

 • Capitol 1: Denominació Finalitats i Domicili

  ARTICLE 1º.- DENOMINACIÓ

  L’Associació es denominarà “ASSOCIACIÓ D’ANTICS JUGADORS DE BÀSQUET DEL FUTBOL CLUB BARCELONA” i regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE 73, de 26-3-2002), els seus estatuts i el reglament de règim intern.

  ARTICLE 2º.- FINALITATS

  La finalitat de l’Associació és fomentar l’amistat i el companyerisme entre els antics jugadors de bàsquet del Futbol Club Barcelona, promovent i programant la convivència entre ells, així com, entre els simpatitzants de l’esport del bàsquet dins de l’entorn del Futbol Club Barcelona, incloent-hi el foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense finalitat lucrativa.

  ARTICLE 3º.- DOMICILI SOCIAL I ÀMBIT TERRITORIAL

  El domicili de l’Associació s’estableix a Travessera de les Corts, 63 1º 1ª , 08028 – Barcelona, en total autonomia de gestió i decisió.

  L’àmbit d’activitat principal de l’entitat, l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica, sigui de caràcter local, estatal o internacional, relacionada amb les activitats de l’Associació.

  Capitol 2: Classes de socis, drets i obligacions, pèrdua de condició de soci

  ARTICLE 4º.- CLASSES DE SOCIS
  Existiran tres classes de persones vinculades a l’Associació, el “membre”, el soci “ex-jugador” i el soci “simpatitzant”.
  Per ser “membre” es requerirà haver tingut fitxa com a jugador, tècnic, o una altra funció pertanyent al F.C.Barcelona, amb fitxa o sense fitxa, en qualsevulla de les seves categories, i en qualsevol any.
  Per ser “soci ex-jugador” es requerirà, a més de tenir la categoria de membre, haver pagat la quota anual corresponent de soci.
  Per ser “soci simpatitzant” es requerirà, haver tingut relació directa o indirecta amb la secció de bàsquet del F.C.Barcelona i estar avalat per dos socis ex-jugadors de l’Associació.
  Per ingressar a formar part de l’Associació, en qualsevol de les seves modalitats, en qualsevol cas, s’haurà de subscriure la sol·licitud, complimentant les formalitats precises i acreditant els requisits exigits per cadascuna de les classes de soci establertes, “soci ex-jugador”, i “soci simpatitzant”; no així, amb la qualitat de “membre”, la qual es automàtica.
  L’Admissió, en qualsevol cas, s’acordarà per majoria en Junta Directiva, una vegada examinada la corresponent proposta, i es comunicarà en l’Assemblea General més immediata.
  ARTICLE 5º.- DRETS DELS SOCIS

  Són drets del soci de l’Associació:

  1.- Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. S’estableix que tot “soci simpatitzant” té dret a vor amb valor 1, el “soci ex-jugador” té dret de vot de valor doble al del soci simpatitzant (valor 2), i el “membre” té dret a assistir a l’Assemblea General però no te dret a vot.

  A les assemblees en les quals s’hagi de procedir a l’elecció de President de l’Associació, els candidats a President hauran d’haver estat ex-jugadors de la sessió de bàsquet del F.C. Barcelona. Tot soci podrà ser representar en l’Assemblea General per un altre soci. No s’admet el vot per correspondència.

  2.- Rebre informació de la marxa de l’Associació, la identitat dels socis i de l’estat dels comptes de l’Associació, i amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que es tractaran a l’Assemblea.

  3.- Elegir o se elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

  4.- Tenir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.

  5.- Consultar els llibres de l’Associació.

  6.- Ser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries per l’incompliment dels deures de soci.

  7.- Participar en aquells actes socials que organitzi l’Associació, exceptuant aquells partits de bàsquet que es considerin com d’entrenament i oficials, en els quals solament podrà participar el “soci ex-jugador”, i com a excepció, el “soci simpatitzant” amb expressa autorització del President de l’Associació o d’un vicepresident de l’Associació amb el coneixement del President.

  8.- Suggerir als components de la Junta Directiva quantes idees puguin tenir, referents a assolir una major eficàcia en les activitats de l’Associació.

 • ARTICLE 6º.- DEURES DELS SOCIS

  Són deures dels socis de l’Associació:

  1º.- Compromís amb les finalitats de l’Associació i participar activament en el seu compliment.

  2º.- Contribuir a les despeses de l’Associació amb el pagament de les quotes, derrames i d’altres aportacions econòmiques previstes en els Estatuts o aprovades per la Junta Directiva o l’Assemblea General.

  3º.- Complir les obligacions establertes en els Estatuts i en el reglament de règim intern.

  4º.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

  ARTICLE 7º.- PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI

  La qualitat de soci es perd:

  a) Per la pròpia voluntat del soci, comunicada per escrit al President.

  b) Per deixar d’abonar la seva quota anual, passats tres mesos del venciment de la data de pagament. Una vegada transcorregut aquest període, i després de ser per escrit degudament constatat, serà donat de baixa de l’Associació per acord de la Junta Directiva.

  c) Per qualsevol acte irregular o excés que menyscabi greument l’estima de la qualitat de soci o redundi en palès perjudici de l’Associació. La Junta Directiva que podrà procedir d’ofici o com a conseqüència de denúncia subscrita per més de deu socis, haurà d’atendre les al·legacions que el presumpte inculpat pogués formular, segons requeriment que a tal efecte se li dirigirà a fi que ho efectuï en l’improrrogable terme de quinze dies i en conseqüència, resoldrà prenent la corresponent decisió en sessió de Junta Directiva.

  Capitol 3: Òrgans de govern de l’Associació.

  ARTICLE 8º.- ASSEMBLEA GENERAL

  1.- L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

  2.- Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

  3.- Tots els membre queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

  ARTICLE 9º.- FACULTATS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

  L’Assemblea General té les facultats següents:

  a) Modificar els Estatuts.

  b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

  c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació, i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

   

  d) Acordar la dissolució de l’Associació.

  e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

  f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

  g) Aprovar el reglament de règim intern.

  h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats.

  i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d’associats per una raó distinta a la de la separació definitiva.

  j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

  La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

  ARTICLE 10º.- REUNIONS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

  1.-L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre el setembre i el desembre, ambdós inclusivament.

  2.-L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol.liciti un nombre de socis no inferior al deu per cent; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins del termini de trenta dies a comptar de la sol.licitud.

 • ARTICLE 11º.-CONVOCATÒRIA I CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL.

  1.-L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora d la reunió en primera convocatòria.

  2.-La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i a través d’un correu electrònic, si es que l’associat disposa d’un compte de correu electrònic, i/o de no ésser així per carta escrita al seu domicili, que haurà d’estar actualitzat i que ha de tenir l’Associació.

  3.-Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el President de l’Associació. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, un vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Ha d’acutar com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Jutnta Directiva.

  4.-El Secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar ell mateix i el President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

  5.-Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

  6.-L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

  7.-El deu per cent dels associats pot sol.licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia de l’Assemblea General d’un o més assumptes per tractar, i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. L’Assemblea General no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

  ARTICLE 12º.- ADOPCIÓ D’ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

  1.-En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada soci, tenint el vot del soci “ex-jugador” un valor doble al vot del soci “simpatitzant”.

  2.-Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents i representats.

  3.-Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fan per acord de la majoria relativa del socis presents i representats.

  4.-Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel Secretari amb el vist-i-plau del President.

  5.-S’ha d’estendre acta de les reunions i dels acords de l’Assemblea General, la qual ha d’incloure la data de la reunió, la llista de les persones assistents, el assumptes tractats i els acords adoptats, i ha d’ésser signada per el Secretari amb el vist-i-plau del President.

  Capitol 4: La junta directiva.

  ARTICLE 13º-FUNCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

  1.-Qui governa, gestiona i representa a l’Associació dins i fora de judici es la Junta Directiva, que componen, com a mínim, el President, el Vice-president, el Secretari, el Tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

  2.-L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que haurà d’estar composada, com a mínim, en dos terços dels seus membres per socis “ex-jugadors”, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

  3.-El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel Secretari sortint, amb el vist-i-plau del President sortint, i s’ha de comunicar al Registre d’Associacions.

  4.-Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’Associació.

 • ARTICLE 14º.-DURADA DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

  1.-Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrecdurant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

  2.-El cessament dels càrrecs abans d’extinguir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

  a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
  b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
  c) Baixa com a membre de l’Associació.
  d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableixen els Estatuts de l’Associació.

  3.-Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associcació designat pel President pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

  ARTICLE 15º.-FACULTATS DE LA JUNTA DIRECTIVA

  1.-La Junta Directiva té les facultats següents:

  a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decicions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi
  b) Prendre els acords que calgui en ralció amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions i interposar els reucrsos peritnents.
  c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
  d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
  e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
  h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serviei funcionin amb normalitat.
  i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç les finalitats de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitas i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts, l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació per als membres de l’Associació.
  l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’Article 25º.
  m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i el reglament de règim intern, i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

  ARTICLE 16º.- REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

  1.-La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el susbstitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin i que en cap cas, no pot ser inferior a una reunió per trimestre.

  2.-S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President o bé si ho sol.licita un cinquanta per cent dels membres que la composen.

  ARTICLE 17º.-CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

  1.-La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb l’antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

  2.-Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunios que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President o del Secretari o de les persones que els substitueixin és necessària sempre.

  3.-La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistens.

 • ARTICLE 18º.-DELEGACIÓ DE FACULTATS DE LA JUNTA DIRECTIVA

  1.-La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball, si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

  2.-També pot nomenar amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

  3.-La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball. l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

  4.-La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop cada dos mesos un informe detallat de les seves actuacions.

  ARTICLE 19º.-ACORDS DE LA JUNTA DIRECTIVA

  Els acords de la Junta Directiva s’ha de fer constar per escrit en el llibre d’actes i ha de ser signat pel Secretari amb el vist-i-plau del Presidnet. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

  Capitol 5: President i vicepresident

  CAPÍTOL V.-PRESIDENT I VICEPRESIDENT

  ARTICLE 20º.-PRESIDENT

  1.-Són pròpies del President, les funcions següents:

  a) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secratri de l’Associació.
  f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Direcitva.

  2.- El President és substituït, en cas d’absència o malaltia, per un vice-president o pel vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

  Capitol 6: Tresorer i secretari

  ARTICLE 21º.-TRESORER

  El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portar un llibre de caixa. Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel Presidnet, e ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

  ARTICLE 22º.-SECRETARI

  El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 • Capitol 7: Règim econòmic

  ARTICLE 23º.- L’Associació no té patrimoni fundacional

  ARTICLE 24º.- Els recursos econòmics de l’Associació es nodeixen de:

  a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
  b) Les subvencions oficials i particulars
  c) Les donacions, les herències o els llegats
  d) Les rendes dels ingressos que puguin obtenir-se.

  ARTICLE 25º.- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de Desembre.

  En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, han de figurar les signatures del President, un vice-president, el Tresorer i el Secretari. Per poder diposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del President o bé la d’un vice-president.

  Capitol 8: Règim disciplinari


  ARTICLE 26º.-
  L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompelixen les seves obligacions.

  Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament de règim intern.

  El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

  Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recòrrer, si el reglament de règim intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

  Capitol 9: Dissolució i liquidació

  ARTICLE 27º.-DISSOLUCIÓ

  L’Associació pot ser dissolta per les causes establertes en la normativa aplicable, si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

   ARTICLE 28º.- LIQUIDACIÓ

  Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

  L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

  Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

  El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

  Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

  DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR QUE AQUESTS ESTATUTS SÓN ELS APROVATS EN L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE DATA VINT DE DESEMBRE DE DOS MIL ONZE.

  Roger Esteller Juyol
  President

  José Luis Galilea Vidaurreta
  Secretari

Newsletter

Informa't de les nostres activitats per mail:

Copyright © 2016 - Associació d'antics jugadors de bàsquet del F.C. Barcelona

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad